De aftaler, vi indgår, er individuelt udformet og afhængige af opgavens placering, kompleksitet og den ønskede kompetence. Herunder er vist et eksempel på, hvordan en prisfastsættelse af en interimkandidat kunne se ud. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der kan være store forskelle på honoreringen, idet vi har løst opgaver til hhv. 60.000 kr./mdr. og 250.000 kr./mdr. 


Som regel tager vort honorar udgangspunkt i, hvad en tilsvarende karrierestilling koster virksomheden: 

Et eksempel på en lønpakke  = 100.000 kr./mdr., inklusiv: 

  • ATP og andre sociale bidrag
  • Pension
  • Feriepenge
  • Forsikring: Erhvervsansvarsforsikring, erhvervsulykkesforsikring
  • Arbejdsgiverbetalte goder herunder bil, IT, telefon, abonnementer m.v.
  • Administration
  • Vedligeholdelse af kompetencer

Hertil skal interimlederen og Nextt Interim Management have et konkurrencedygtigt tillægshonorar svarende til  20 %. 

Honoraret er en fast månedlig pris uden yderligere omkostninger. Evt. overarbejde er indeholdt i det aftalte honorar. 

Virksomheden modtager hver måned en faktura fra Nextt Management, som herefter afregner med interimlederen.  

Aftale med interim kandidaten

Interim Manageren er ansat hos Nextt Management A/S på kontrakt, mens opgaven udføres. Alle lønmodtagerforpligtigelser påhviler således Nextt Management.

<< retur til #1 in Interim Management